CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 16/01/2023

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

HUỲNH

VIEN DONG 151

VIET NAM

4033

102.79

6.9

HVS NEO

HVS

06:30

THANH CMI. TUG MIPO 1,2

2

LÊ HUY THANH

H1

DONG BAC 22-07

VIET NAM

10275

146.5

3.5

VP NEO

BVP 1B

07:30

AN BINH DŨNG. TUG VP 1,9

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

DONG BAC 22-09

VIET NAM

10964

146.86

7.5

BVP 1B

P/S

09:00

AN BINH DŨNG. TUG VP 1,9

4

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

PHÚC

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.5

P/S

VPT1

11:00

VITACO SĨ. TUG MG 1,2

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

CẢNH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.5

CD

N P/S

07:30

CAPT TÂN: 090 447 3141

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>