CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 18/10/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

FIRSTEC

HONG KONG

30157

175.2

8.5

BVP-1A

P/S

06:00

NOVA: ĐÍNH; TUG:VP01+VP05

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

PHÚC

LONG PHU 09

VIET NAM

4409

108

6.2

VPT2

P/S

07:00

VITACO: HÒA; TUG MG 1 + 3

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

UHL FORTUNE

PORTUGAL

16732

149.95

7.3

P/S

VP NEO

11:00

NOVA: ĐÍNH.

DỰ KIẾN KDYT: 08:30

4

VU DINH 125

VIET NAM

3727

102.8

3.2

LS

P/S

ETD:PM

CAPT TOÀN 0982880481; TUG: SEA BOXER

5

VU DINH 36

VIET NAM

2680

89.68

6.1

VP NEO

LS

ETS:PM

CAPT BẢO: 0985152456 TUG: C800

6

7

8

9

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

HUỲNH

LONG PHU 09

VIET NAM

4409

108

6.2

N P/S

NT NEO

09:30

VITACO: SỸ

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>