CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Thực hiện quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII công bố các nội dụng sau đây:

1. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021.

2. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021.

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>