CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2020

Thực hiện quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 về việc công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước.
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII thực hiện công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, cụ thể như sau:
1. Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 
2. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>