CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 12/01/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

VU DINH 18

VIET NAM

2680

89.68

6.5

P/S

LS

06:00

CAPT: HẢI 0977 510 482
TUG: VP09

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

MIDSHINE

SIERRA LEONE

2994

98

5.7

HVS 3

P/S

08:00

CMT: THANH. TUG: MIPO 1,2

3

NGUYỄN VƯƠNG

NH

HUY

LONG PHU 11

VIET NAM

5448

114

4.5

VPT2

P/S

10:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG1,3

4

NGUYỄN VƯƠNG

NH

HUY

LONG PHU 09

VIET NAM

4409

108

4.5

P/S

VPT2

11:30

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG1,3
DỰ KIẾN KDYT: 08H00

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

HUỲNH

HONG HA GAS

VIET NAM

1683

78.03

3.5

P/S

HM

14:00

VOSA: DŨNG. TUG: MP-01
CAPT ĐOÀN 0972 579 516

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>