CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 21/10/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

3.5

LS

P/S

06:00

CAPT:  CẢNH 096 757 1666. TUG: C800

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

5.0

VPT1

P/S

09:00

VITACO: HÒA. TUG: MG1,3

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

3.8

P/S

VPT2

11:30

VITACO: HÒA. TUG: MG1,3

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

PHÚC

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

3.8

NT NEO

N P/S

09:00

VITACO: SỸ

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>