CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 22/11/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

LONG PHU 08

VIET NAM

957

77

3.0

PHAO 7

VPT1

12:00

VITACO: SỸ. TUG: MG1,3.
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

BRAVE

VIET NAM

9764

141

6.0

XMNS

P/S

13:00

VIETVENUS: ANH  0705 863 579.
TUG: SEA BOXER
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

HUY

LONG PHU 16

VIET NAM

5199

112.37

4.0

VPT NEO

VPT2

15:30

VITACO: SỸ. TUG: MG1,3.
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

4

LÊ HUY THANH

H2

HUỲNH

LONG PHU 08

VIET NAM

957

77

4.5

VPT1

PHAO 7

19:00

VITACO: SỸ. TUG: MG1,3.
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

38-11-88

VIET NAM

1307

69.9

4.8

P/S

CR NEO

14:00

CAPT: CA 0972 621 016

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>