CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 24/01/2023

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

TRỌNG

GLORIOUS MAPLE

PANAMA

39964

199.9

6.6

VP NEO

NVP-1

05:00

NOVA: DŨNG 0905 559 697 . TUG: SEA  BOXER 01, 02

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

38-11-88

VIET NAM

1307

69.9

4.0

VPT1

P/S

12:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG 2

3

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

NHA BE 11

VIET NAM

4552

109.61

6.5

VPT2

P/S

13:30

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG 2,3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

LONG PHU 20

VIET NAM

5379

112

5.0

CD

N P/S

ETD: 13:00

VITACO: HÒA. TUG: VP05

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

NHA BE 11

VIET NAM

4552

109.61

6.5

N P/S

CD

ETA: 16:00

VITACO: HÒA. TUG: VP05

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>