CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 24/11/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

HUỲNH

LONG PHU 16

VIET NAM

5199

112.37

4.8

VPT2

P/S

06:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG2,3

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

TOYO HOPE

PANAMA

7156

108.22

7.6

P/S

HVS

06:30

CMI: THANH 0913 400 904
TUG: MIPO I, II

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

HUỲNH

LONG PHU 20

VIET NAM

5379

112

4.0

VPT NEO

VPT2

07:30

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG2,3

4

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

LONG PHU 11

VIET NAM

5448

114

4.0

P/S

VPT NEO

08:00

VITACO: VƯỢNG

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H1

CẢNH

PTS HAI PHONG 02

VIET NAM

3166

99.9

6.1

N P/S

CD

07:00

VITACO: HÒA . TUG: VP09

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>