CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

BAN HÀNH BIỂU GIÁ DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI

I. BAN HÀNG BIỂU GIÁ DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển;

Căn cứ Thông tư số 12/2024/TT-BGTVT ngày 15/5/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc Quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảnh biển Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 814/QĐ-BGTVT ngày 01/7/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành giá tối đa dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại cảng biển Việt Nam.

Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII ban hành Quyết định số 95/QĐ-CTHTHHKVVIII ngày 01/7/2024 Ban hành Biểu giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải thay thế cho Quyết định số 10/QĐ-CTHTHHKVVIII ngày 18/01/2024 của Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII.

Chi tiết xem tại đây.

II. NIÊM YẾT GIÁ DỊCH VỤ HOA TIÊU

Thực hiện Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển;

Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII đăng ký thông tin và thực hiện niêm yết giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải chi tiết tại đây.

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>