CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 15/06/2024

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

BẢO - KV 5

MORNING SALUTE

PANAMA

49799

229.98

8.5

BOT

P/S

02:00

VOSA: HẢI
TUG: SEA BOXER 01, SEA TEAM 02, TIEN THANG
CANO CTY SƠN TRÀ DẸP LUỒNG

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

NH

VAN GOGH

PANAMA

50626

234.98

14.2

VP NEO

BOT

02:00

NOVA: ĐÍNH 0918 848 658. TÀU CẬP MẠN PHẢI
TUG: SEA BOXER 01, SEA TEAM 02, TIEN THANG
CANO CTY SƠN TRÀ DẸP LUỒNG

3

TRẦN VĂN HUỲNH

H3

NHA BE 06

VIET NAM

4158

107.5

6.3

P/S

VPT2

06:00

VITACO: SỸ.
 TUG: MG 01, MG 03

4

NGUYỄN VƯƠNG

NH

DONG BAC 22-07

VIET NAM

10275

146.5

7.9

P/S

BVP-1B

06:00

AN BÌNH : DŨNG
TUG: VP01, VP05

5

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

NH

BẢO - KV 5

FEDERICO II

PANAMA

50907

235

13.3

P/S

VP NEO

08:00

VOSA: HẢI

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI
NGUYỄN ĐÔNG KỲ - KV5

H2
NH

VIET GAS

VIET NAM

1683

78.03

4.5

P/S

HM

06:00

VOSA: DŨNG. CAPT:  ĐOÀN 0989 914 116
TUG: MP-01

2

PHẠM ĐỨC TÀI
NGUYỄN ĐÔNG KỲ - KV5

H2
NH

VIET GAS

VIET NAM

1683

78.03

2.5

HM

P/S

16:00

VOSA: DŨNG.  CAPT: ĐOÀN 0989 914 116
TUG: NIL

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>